Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนนารายณ์

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,000 คน

ผลงาน :: 2,190 คน

ร้อยละ :: 73.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านหนองใหญ่ตำบลหนองหลวง 400 292 137.0
2 รพสต.ตำบลหนองเทพ 420 381 110.2
3 รพสต.ตำบลโนน 566 527 107.4
4 รพสต.ตำบลระเวียง 283 347 81.6
5 รพสต.ตำบลคำผง 893 574 155.6
6 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 1,403 293 478.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์