Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนนารายณ์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 22,197 คน

ผลงาน :: 12,120 คน

ร้อยละ :: 54.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านหนองใหญ่ตำบลหนองหลวง 1,052 2,563 41.0
2 รพสต.ตำบลหนองเทพ 1,461 3,629 40.3
3 รพสต.ตำบลโนน 1,469 5,988 24.5
4 รพสต.ตำบลระเวียง 672 2,760 24.3
5 รพสต.ตำบลคำผง 3,180 4,332 73.4
6 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 4,286 2,925 146.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์