Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านด่าน

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 102 คน

ผลงาน :: 14 คน

ร้อยละ :: 13.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.สองห้อง ตำบลบ้านด่าน 14 102 13.7
2 โรงพยาบาลบ้านด่าน 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์