Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านด่าน

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 102 คน

ผลงาน :: 0 คน

ร้อยละ :: 0.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.สองห้อง ตำบลบ้านด่าน 0 102 0.0
2 โรงพยาบาลบ้านด่าน 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์