Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านด่าน

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 5,836 คน

ผลงาน :: 1,267 คน

ร้อยละ :: 21.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.สองห้อง ตำบลบ้านด่าน 1,267 5,836 21.7
2 โรงพยาบาลบ้านด่าน 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์