Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลนางรอง

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 0 คน

ผลงาน :: 0 คน

ร้อยละ ::  Warning: Division by zero in /home/var/www/html/reportdent2557/listhos.php on line 85 0.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ 0 0 0.0
2 รพ.สต.หนองตาไก้ ตำบลหนองกง 0 0 0.0
3 โรงพยาบาลนางรอง 0 0 0.0
4 เทศบาลตำบลนางรอง 0 0 0.0
5 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอนางรอง 0 0 0.0
6 รพ.สต.หนองกก ตำบลสะเดา 0 0 0.0
7 รพ.สต.เขว้า ตำบลสะเดา 0 0 0.0
8 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง 0 0 0.0
9 รพ.สต.หนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ 0 0 0.0
10 รพ.สต.โคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง 0 0 0.0
11 รพ.สต.ผักหวาน ต.ถนนหัก 0 0 0.0
12 รพ.สต.หนองไทร ตำบลหนองไทร 0 0 0.0
13 รพ.สต.ก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง 0 0 0.0
14 รพ.สต.สิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ 0 0 0.0
15 รพ.สต.โคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา 0 0 0.0
16 รพ.สต.หนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์ 0 0 0.0
17 รพ.สต.หัวถนน ตำบลหัวถนน 0 0 0.0
18 รพ.สต.ชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 0 0 0.0
19 รพ.สต.หนองโสน ตำบลหนองโสน 0 0 0.0
20 รพ.สต.โคกแร่ ตำบลลำไทรโยง 0 0 0.0
21 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลนางรอง 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์