Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 0 คน

ผลงาน :: 0 คน

ร้อยละ ::  Warning: Division by zero in /home/var/www/html/reportdent2557/listhos.php on line 85 0.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกหญ้าคา ตำบลยายแย้มวัฒนา 0 0 0.0
2 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0.0
3 รพ.สต.ยายแย้ม ตำบลยายแย้มวัฒนา 0 0 0.0
4 รพ.สต.บุไร่อ้อย ตำบลเจริญสุข 0 0 0.0
5 รพ.สต.โคกตาหึงพัฒนา ตำบลอีสานเขต 0 0 0.0
6 รพ.สต.บุตาพวง ตำบลถาวร 0 0 0.0
7 รพ.สต.ดอนไม้ไฟ ตำบลตาเป๊ก 0 0 0.0
8 รพ.สต.เจริญสุข ตำบลเจริญสุข 0 0 0.0
9 รพ.สต.ถาวร ตำบลถาวร 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์