Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด นครราชสีมา

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 2,311,830 คน

ผลงาน :: 715,780 คน

ร้อยละ :: 31.0 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 โรงพยาบาลเทพรัตน์ 9,596 19,427 49.4
2 โรงพยาบาลสีดา 0 0 0.0
3 รพ.สต.ศรีษะละเลิง 17,458 121,426 14.4
4 รพ.สต.ตลาดแค 1,466 7,952 18.4
5 รพ.สต.หนองแวง 4,626 16,389 28.2
6 รพ.สต.หินแห่ 4,326 12,243 35.3
7 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13(มะค่า) 18,742 109,078 17.2
8 โรงพยาบาลหนองบุนนาก 16,808 58,799 28.6
9 โรงพยาบาลพิมาย 32,676 104,976 31.1
10 โรงพยาบาลปากช่องนานา 44,254 172,978 25.6
11 โรงพยาบาลโชคชัย 27,654 84,166 32.9
12 โรงพยาบาลคง 19,500 58,719 33.2
13 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 6,774 15,176 44.6
14 โรงพยาบาลด่านขุนทด 43,836 123,237 35.6
15 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 25,624 62,186 41.2
16 โรงพยาบาลโนนไทย 16,695 61,510 27.1
17 โรงพยาบาลโนนสูง 29,210 94,447 30.9
18 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 14,678 34,706 42.3
19 โรงพยาบาลประทาย 27,662 69,983 39.5
20 โรงพยาบาลปักธงชัย 26,754 104,163 25.7
21 โรงพยาบาลชุมพวง 22,408 60,560 37.0
22 โรงพยาบาลห้วยแถลง 16,268 56,357 28.9
23 โรงพยาบาลสูงเนิน 26,150 81,677 32.0
24 โรงพยาบาลสีคิ้ว 32,627 117,000 27.9
25 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 14,182 25,707 55.2
26 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 7,165 32,008 22.4
27 โรงพยาบาลโนนแดง 2,974 15,987 18.6
28 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 14,855 44,764 33.2
29 โรงพยาบาลจักราช 20,578 52,845 38.9
30 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 8,260 16,645 49.6
31 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ 5,971 38,913 15.3
32 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 11,459 46,048 24.9
33 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 41,978 0 0.0
34 โรงพยาบาลเสิงสาง 21,733 69,754 31.2
35 โรงพยาบาลครบุรี 24,809 82,794 30.0
36 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 10,016 23,166 43.2
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 84 0 0.0
38 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 9,000 25,469 35.3
39 เทศบาลนครนครราชสีมา 6,853 24,705 27.7
40 โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล 2,876 19,559 14.7
41 โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกต 5,651 21,180 26.7
42 คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะเทศบาลนครนครราชสีมา 1,134 6,053 18.7
43 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 12,664 31,676 40.0
44 โรงพยาบาลบัวลาย 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์