Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด บุรีรัมย์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 46,865 คน

ผลงาน :: 43,032 คน

ร้อยละ :: 91.8 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 948 1,597 59.4
2 โรงพยาบาลคูเมือง 2,088 2,125 98.3
3 โรงพยาบาลละหานทราย 2,304 2,626 87.7
4 โรงพยาบาลสตึก 3,048 3,161 96.4
5 โรงพยาบาลปะคำ 1,228 1,253 98.0
6 โรงพยาบาลหนองหงส์ 1,520 1,544 98.4
7 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 1,518 1,566 96.9
8 โรงพยาบาลกระสัง 2,931 3,034 96.6
9 โรงพยาบาลหนองกี่ 1,759 1,838 95.7
10 โรงพยาบาลบ้านกรวด 2,372 2,454 96.7
11 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 759 834 91.0
12 โรงพยาบาลประโคนชัย 3,713 3,988 93.1
13 โรงพยาบาลชำนิ 866 1,207 71.7
14 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 695 703 98.9
15 โรงพยาบาลโนนดินแดง 969 987 98.2
16 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 700 907 77.2
17 โรงพยาบาลห้วยราช 1,183 1,216 97.3
18 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 989 1,105 89.5
19 โรงพยาบาลแคนดง 929 1,003 92.6
20 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 3,328 3,427 97.1
21 โรงพยาบาลพุทไธสง 1,098 1,151 95.4
22 โรงพยาบาลนางรอง 2,635 2,941 89.6
23 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 400 523 76.5
24 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก 0 0 0.0
25 รพ.สต.บัว ตำบลบ้านบัว 1,256 1,507 83.3
26 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 893 972 91.9
27 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 1,272 1,355 93.9
28 รพ.สต.โคกกลาง ตำบลกลันทา 773 892 86.7
29 โรงพยาบาลบ้านด่าน 858 949 90.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์