Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด บุรีรัมย์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 46,865 คน

ผลงาน :: 38,683 คน

ร้อยละ :: 82.5 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 882 1,597 55.2
2 โรงพยาบาลคูเมือง 1,892 2,125 89.0
3 โรงพยาบาลละหานทราย 1,725 2,626 65.7
4 โรงพยาบาลสตึก 2,851 3,161 90.2
5 โรงพยาบาลปะคำ 1,221 1,253 97.4
6 โรงพยาบาลหนองหงส์ 1,463 1,544 94.8
7 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 1,514 1,566 96.7
8 โรงพยาบาลกระสัง 2,543 3,034 83.8
9 โรงพยาบาลหนองกี่ 1,369 1,838 74.5
10 โรงพยาบาลบ้านกรวด 2,382 2,454 97.1
11 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 579 834 69.4
12 โรงพยาบาลประโคนชัย 3,146 3,988 78.9
13 โรงพยาบาลชำนิ 840 1,207 69.6
14 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 688 703 97.9
15 โรงพยาบาลโนนดินแดง 929 987 94.1
16 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 517 907 57.0
17 โรงพยาบาลห้วยราช 1,153 1,216 94.8
18 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 1,037 1,105 93.8
19 โรงพยาบาลแคนดง 834 1,003 83.2
20 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 2,989 3,427 87.2
21 โรงพยาบาลพุทไธสง 1,070 1,151 93.0
22 โรงพยาบาลนางรอง 1,859 2,941 63.2
23 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 300 523 57.4
24 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก 0 0 0.0
25 รพ.สต.บัว ตำบลบ้านบัว 1,257 1,507 83.4
26 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 865 972 89.0
27 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 1,138 1,355 84.0
28 รพ.สต.โคกกลาง ตำบลกลันทา 847 892 95.0
29 โรงพยาบาลบ้านด่าน 793 949 83.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์