Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด บุรีรัมย์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 39,990 คน

ผลงาน :: 34,885 คน

ร้อยละ :: 87.2 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 670 1,355 49.4
2 โรงพยาบาลคูเมือง 1,624 1,790 90.7
3 โรงพยาบาลละหานทราย 1,807 2,259 80.0
4 โรงพยาบาลสตึก 2,600 2,728 95.3
5 โรงพยาบาลปะคำ 1,020 1,054 96.8
6 โรงพยาบาลหนองหงส์ 1,286 1,311 98.1
7 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 1,260 1,308 96.3
8 โรงพยาบาลกระสัง 2,363 2,564 92.2
9 โรงพยาบาลหนองกี่ 1,474 1,559 94.5
10 โรงพยาบาลบ้านกรวด 2,054 2,169 94.7
11 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 624 700 89.1
12 โรงพยาบาลประโคนชัย 3,009 3,421 88.0
13 โรงพยาบาลชำนิ 713 1,013 70.4
14 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 616 619 99.5
15 โรงพยาบาลโนนดินแดง 739 842 87.8
16 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 617 782 78.9
17 โรงพยาบาลห้วยราช 970 1,025 94.6
18 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 863 927 93.1
19 โรงพยาบาลแคนดง 774 842 91.9
20 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 2,795 2,938 95.1
21 โรงพยาบาลพุทไธสง 885 973 91.0
22 โรงพยาบาลนางรอง 1,924 2,546 75.6
23 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 260 453 57.4
24 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก 0 0 0.0
25 รพ.สต.บัว ตำบลบ้านบัว 905 1,261 71.8
26 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 703 834 84.3
27 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 1,070 1,151 93.0
28 รพ.สต.โคกกลาง ตำบลกลันทา 584 774 75.5
29 โรงพยาบาลบ้านด่าน 676 792 85.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์