Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด บุรีรัมย์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 0 คน

ผลงาน :: 0 คน

ร้อยละ :: 0.0 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 0 0 0.0
2 โรงพยาบาลคูเมือง 0 0 0.0
3 โรงพยาบาลละหานทราย 0 0 0.0
4 โรงพยาบาลสตึก 0 0 0.0
5 โรงพยาบาลปะคำ 0 0 0.0
6 โรงพยาบาลหนองหงส์ 0 0 0.0
7 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 0 0 0.0
8 โรงพยาบาลกระสัง 0 0 0.0
9 โรงพยาบาลหนองกี่ 0 0 0.0
10 โรงพยาบาลบ้านกรวด 0 0 0.0
11 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 0 0 0.0
12 โรงพยาบาลประโคนชัย 0 0 0.0
13 โรงพยาบาลชำนิ 0 0 0.0
14 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 0 0 0.0
15 โรงพยาบาลโนนดินแดง 0 0 0.0
16 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 0 0 0.0
17 โรงพยาบาลห้วยราช 0 0 0.0
18 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0.0
19 โรงพยาบาลแคนดง 0 0 0.0
20 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 0 0 0.0
21 โรงพยาบาลพุทไธสง 0 0 0.0
22 โรงพยาบาลนางรอง 0 0 0.0
23 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0.0
24 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก 0 0 0.0
25 รพ.สต.บัว ตำบลบ้านบัว 0 0 0.0
26 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 0 0 0.0
27 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 0 0 0.0
28 รพ.สต.โคกกลาง ตำบลกลันทา 0 0 0.0
29 โรงพยาบาลบ้านด่าน 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์