Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด บุรีรัมย์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 18,470 คน

ผลงาน :: 16,311 คน

ร้อยละ :: 88.3 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
( บัญชี 5)

ร้อยละ

1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 254 394 64.5
2 โรงพยาบาลคูเมือง 707 713 99.2
3 โรงพยาบาลละหานทราย 804 919 87.5
4 โรงพยาบาลสตึก 1,304 1,331 98.0
5 โรงพยาบาลปะคำ 545 548 99.5
6 โรงพยาบาลหนองหงส์ 532 544 97.8
7 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 465 483 96.3
8 โรงพยาบาลกระสัง 1,137 1,169 97.3
9 โรงพยาบาลหนองกี่ 698 826 84.5
10 โรงพยาบาลบ้านกรวด 893 919 97.2
11 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 271 293 92.5
12 โรงพยาบาลประโคนชัย 1,572 1,754 89.6
13 โรงพยาบาลชำนิ 320 332 96.4
14 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 168 200 84.0
15 โรงพยาบาลโนนดินแดง 417 418 99.8
16 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 160 163 98.2
17 โรงพยาบาลห้วยราช 452 462 97.8
18 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 389 427 91.1
19 โรงพยาบาลแคนดง 360 380 94.7
20 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 1,221 1,242 98.3
21 โรงพยาบาลพุทไธสง 484 484 100.0
22 โรงพยาบาลนางรอง 1,191 2,092 56.9
23 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 503 530 94.9
24 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก 0 0 0.0
25 รพ.สต.บัว ตำบลบ้านบัว 422 477 88.5
26 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 310 331 93.7
27 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 350 500 70.0
28 รพ.สต.โคกกลาง ตำบลกลันทา 163 232 70.3
29 โรงพยาบาลบ้านด่าน 219 307 71.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์