Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด บุรีรัมย์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 18,470 คน

ผลงาน :: 12,018 คน

ร้อยละ :: 65.1 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
( บัญชี 5)

ร้อยละ

1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 169 394 42.9
2 โรงพยาบาลคูเมือง 568 713 79.7
3 โรงพยาบาลละหานทราย 591 919 64.3
4 โรงพยาบาลสตึก 1,076 1,331 80.8
5 โรงพยาบาลปะคำ 416 548 75.9
6 โรงพยาบาลหนองหงส์ 473 544 86.9
7 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 374 483 77.4
8 โรงพยาบาลกระสัง 930 1,169 79.6
9 โรงพยาบาลหนองกี่ 570 826 69.0
10 โรงพยาบาลบ้านกรวด 715 919 77.8
11 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 234 293 79.9
12 โรงพยาบาลประโคนชัย 768 1,754 43.8
13 โรงพยาบาลชำนิ 270 332 81.3
14 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 157 200 78.5
15 โรงพยาบาลโนนดินแดง 363 418 86.8
16 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 132 163 81.0
17 โรงพยาบาลห้วยราช 415 462 89.8
18 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 296 427 69.3
19 โรงพยาบาลแคนดง 289 380 76.1
20 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 842 1,242 67.8
21 โรงพยาบาลพุทไธสง 404 484 83.5
22 โรงพยาบาลนางรอง 781 2,092 37.3
23 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 356 530 67.2
24 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก 0 0 0.0
25 รพ.สต.บัว ตำบลบ้านบัว 186 477 39.0
26 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 166 331 50.2
27 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 162 500 32.4
28 รพ.สต.โคกกลาง ตำบลกลันทา 153 232 65.9
29 โรงพยาบาลบ้านด่าน 162 307 52.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์