Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด บุรีรัมย์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 110,104 คน

ผลงาน :: 55,332 คน

ร้อยละ :: 50.3 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 739 2,709 27.3
2 โรงพยาบาลคูเมือง 3,061 4,396 69.6
3 โรงพยาบาลละหานทราย 2,143 4,620 46.4
4 โรงพยาบาลสตึก 4,506 7,969 56.5
5 โรงพยาบาลปะคำ 1,818 3,662 49.6
6 โรงพยาบาลหนองหงส์ 1,495 3,403 43.9
7 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 1,539 3,159 48.7
8 โรงพยาบาลกระสัง 4,846 7,657 63.3
9 โรงพยาบาลหนองกี่ 2,503 5,577 44.9
10 โรงพยาบาลบ้านกรวด 3,003 5,389 55.7
11 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 1,293 1,911 67.7
12 โรงพยาบาลประโคนชัย 3,278 10,603 30.9
13 โรงพยาบาลชำนิ 615 2,238 27.5
14 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 548 1,548 35.4
15 โรงพยาบาลโนนดินแดง 1,139 2,365 48.2
16 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 724 1,633 44.3
17 โรงพยาบาลห้วยราช 2,115 2,668 79.3
18 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 1,640 2,410 68.0
19 โรงพยาบาลแคนดง 1,878 2,395 78.4
20 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 5,129 8,082 63.5
21 โรงพยาบาลพุทไธสง 1,539 3,060 50.3
22 โรงพยาบาลนางรอง 2,911 9,661 30.1
23 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1,248 2,798 44.6
24 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก 0 0 0.0
25 รพ.สต.บัว ตำบลบ้านบัว 1,648 2,977 55.4
26 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 1,391 2,040 68.2
27 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 1,154 1,837 62.8
28 รพ.สต.โคกกลาง ตำบลกลันทา 673 1,442 46.7
29 โรงพยาบาลบ้านด่าน 756 1,895 39.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์