Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด บุรีรัมย์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 1,206,819 คน

ผลงาน :: 703,519 คน

ร้อยละ :: 58.3 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 12,248 40,109 30.5
2 โรงพยาบาลคูเมือง 32,682 52,242 62.6
3 โรงพยาบาลละหานทราย 32,864 66,311 49.6
4 โรงพยาบาลสตึก 37,340 85,600 43.6
5 โรงพยาบาลปะคำ 43,104 39,035 110.4
6 โรงพยาบาลหนองหงส์ 24,277 39,187 62.0
7 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 22,884 28,965 79.0
8 โรงพยาบาลกระสัง 63,232 75,209 84.1
9 โรงพยาบาลหนองกี่ 24,765 48,361 51.2
10 โรงพยาบาลบ้านกรวด 55,131 64,107 86.0
11 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 13,523 21,621 62.5
12 โรงพยาบาลประโคนชัย 49,673 93,916 52.9
13 โรงพยาบาลชำนิ 8,724 27,889 31.3
14 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 7,751 17,413 44.5
15 โรงพยาบาลโนนดินแดง 15,951 22,609 70.6
16 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 5,918 23,574 25.1
17 โรงพยาบาลห้วยราช 19,154 31,340 61.1
18 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 35,320 31,649 111.6
19 โรงพยาบาลแคนดง 15,384 24,396 63.1
20 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 54,264 91,159 59.5
21 โรงพยาบาลพุทไธสง 18,607 31,374 59.3
22 โรงพยาบาลนางรอง 28,550 89,304 32.0
23 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2,822 30,661 9.2
24 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก 0 0 0.0
25 รพ.สต.บัว ตำบลบ้านบัว 22,109 43,093 51.3
26 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 17,399 20,274 85.8
27 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 19,682 29,843 66.0
28 รพ.สต.โคกกลาง ตำบลกลันทา 10,271 17,800 57.7
29 โรงพยาบาลบ้านด่าน 9,890 19,778 50.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์