Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด สุรินทร์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 16,222 คน

ผลงาน :: 14,202 คน

ร้อยละ :: 87.5 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
( บัญชี 5)

ร้อยละ

1 โรงพยาบาลสุรินทร์ 2,972 3,356 88.6
2 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 660 727 90.8
3 โรงพยาบาลจอมพระ 718 750 95.7
4 โรงพยาบาลท่าตูม 1,019 1,104 92.3
5 โรงพยาบาลปราสาท 1,227 1,701 72.1
6 โรงพยาบาลรัตนบุรี 985 995 99.0
7 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 1,468 1,592 92.2
8 โรงพยาบาลสังขะ 1,047 1,370 76.4
9 โรงพยาบาลกาบเชิง 718 753 95.4
10 โรงพยาบาลสนม 451 471 95.8
11 โรงพยาบาลลำดวน 349 354 98.6
12 โรงพยาบาลสำโรงทาบ 501 629 79.7
13 โรงพยาบาลบัวเชด 451 470 96.0
14 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 293 373 78.6
15 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 417 425 98.1
16 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 500 562 89.0
17 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 380 410 92.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์