Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด สุรินทร์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 16,222 คน

ผลงาน :: 8,909 คน

ร้อยละ :: 54.9 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
( บัญชี 5)

ร้อยละ

1 โรงพยาบาลสุรินทร์ 2,327 3,356 69.3
2 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 207 727 28.5
3 โรงพยาบาลจอมพระ 401 750 53.5
4 โรงพยาบาลท่าตูม 686 1,104 62.1
5 โรงพยาบาลปราสาท 732 1,701 43.0
6 โรงพยาบาลรัตนบุรี 597 995 60.0
7 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 998 1,592 62.7
8 โรงพยาบาลสังขะ 643 1,370 46.9
9 โรงพยาบาลกาบเชิง 411 753 54.6
10 โรงพยาบาลสนม 6 471 1.3
11 โรงพยาบาลลำดวน 199 354 56.2
12 โรงพยาบาลสำโรงทาบ 341 629 54.2
13 โรงพยาบาลบัวเชด 319 470 67.9
14 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 239 373 64.1
15 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 262 425 61.6
16 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 228 562 40.6
17 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 216 410 52.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์