Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด สุรินทร์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 1,245,858 คน

ผลงาน :: 535,930 คน

ร้อยละ :: 43.0 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 โรงพยาบาลสุรินทร์ 146,629 220,656 66.5
2 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 22,673 57,940 39.1
3 โรงพยาบาลจอมพระ 18,017 52,054 34.6
4 โรงพยาบาลท่าตูม 42,863 90,705 47.3
5 โรงพยาบาลปราสาท 57,524 149,255 38.5
6 โรงพยาบาลรัตนบุรี 43,440 67,628 64.2
7 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 39,032 126,386 30.9
8 โรงพยาบาลสังขะ 40,284 133,833 30.1
9 โรงพยาบาลกาบเชิง 14,977 64,024 23.4
10 โรงพยาบาลสนม 12,350 30,609 40.3
11 โรงพยาบาลลำดวน 20,032 24,998 80.1
12 โรงพยาบาลสำโรงทาบ 16,524 45,527 36.3
13 โรงพยาบาลบัวเชด 12,702 34,399 36.9
14 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 11,054 41,176 26.8
15 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 14,089 27,968 50.4
16 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 12,040 35,625 33.8
17 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 9,217 27,510 33.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์