Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด ชัยภูมิ

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 11,787 คน

ผลงาน :: 8,437 คน

ร้อยละ :: 71.6 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
( บัญชี 5)

ร้อยละ

1 โรงพยาบาลชัยภูมิ 1,690 1,962 86.1
2 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 526 1,165 45.2
3 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 410 597 68.7
4 โรงพยาบาลภูเขียว 1,191 1,241 96.0
5 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 346 373 92.8
6 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 436 517 84.3
7 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 556 962 57.8
8 โรงพยาบาลจัตุรัส 493 597 82.6
9 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 219 421 52.0
10 โรงพยาบาลเทพสถิต 578 923 62.6
11 โรงพยาบาลบ้านแท่น 328 451 72.7
12 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 630 1,163 54.2
13 โรงพยาบาลคอนสาร 523 549 95.3
14 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 268 386 69.4
15 โรงพยาบาลเนินสง่า 133 253 52.6
16 โรงพยาบาลซับใหญ่ 110 227 48.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์