Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด ชัยภูมิ

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 937,839 คน

ผลงาน :: 265,561 คน

ร้อยละ :: 28.3 

ลำดับ สถานบริการแม่ข่าย ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 โรงพยาบาลชัยภูมิ 48,581 146,176 33.2
2 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 23,325 98,180 23.8
3 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 14,756 45,695 32.3
4 โรงพยาบาลภูเขียว 33,755 104,483 32.3
5 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 12,009 36,605 32.8
6 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 7,376 40,123 18.4
7 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 23,010 85,103 27.0
8 โรงพยาบาลจัตุรัส 14,830 60,469 24.5
9 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 8,380 41,660 20.1
10 โรงพยาบาลเทพสถิต 12,903 59,432 21.7
11 โรงพยาบาลบ้านแท่น 12,945 34,581 37.4
12 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 20,657 74,131 27.9
13 โรงพยาบาลคอนสาร 14,817 53,778 27.6
14 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 8,339 25,769 32.4
15 โรงพยาบาลเนินสง่า 6,357 19,295 32.9
16 โรงพยาบาลซับใหญ่ 3,521 12,359 28.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์