Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด นครราชสีมา

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 91,450 คน

ผลงาน :: 81,149 คน

ร้อยละ :: 88.7 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองนครราชสีมา 11,344 12,810 88.6
2 ครบุรี 2,971 4,028 73.8
3 เสิงสาง 2,286 3,463 66.0
4 คง 2,519 2,532 99.5
5 บ้านเหลือม 854 726 117.6
6 จักราช 2,647 2,513 105.3
7 โชคชัย 3,103 3,272 94.8
8 ด่านขุนทด 4,033 4,405 91.6
9 โนนไทย 2,176 2,444 89.0
10 โนนสูง 4,219 4,475 94.3
11 ขามสะแกแสง 1,499 1,456 103.0
12 บัวใหญ่ 2,693 2,842 94.8
13 ประทาย 2,361 2,771 85.2
14 ปักธงชัย 3,117 3,737 83.4
15 พิมาย 4,035 4,446 90.8
16 ห้วยแถลง 2,497 2,662 93.8
17 ชุมพวง 3,141 2,969 105.8
18 สูงเนิน 2,772 2,991 92.7
19 ขามทะเลสอ 1,000 1,215 82.3
20 สีคิ้ว 4,436 4,811 92.2
21 ปากช่อง 5,815 6,534 89.0
22 หนองบุนนาก 2,239 2,560 87.5
23 แก้งสนามนาง 1,051 1,304 80.6
24 โนนแดง 598 895 66.8
25 วังน้ำเขียว 1,758 1,941 90.6
26 เทพารักษ์ 339 891 38.0
27 เมืองยาง 618 993 62.2
28 พระทองคำ 1,164 1,754 66.4
29 ลำทะเมนชัย 1,280 1,160 110.3
30 บัวลาย 752 756 99.5
31 สีดา 718 765 93.9
32 เฉลิมพระเกียรติ 1,107 1,291 85.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์