Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด นครราชสีมา

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 91,450 คน

ผลงาน :: 74,041 คน

ร้อยละ :: 81.0 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองนครราชสีมา 9,924 12,810 77.5
2 ครบุรี 2,060 4,028 51.1
3 เสิงสาง 2,031 3,463 58.6
4 คง 2,468 2,532 97.5
5 บ้านเหลือม 776 726 106.9
6 จักราช 2,520 2,513 100.3
7 โชคชัย 3,040 3,272 92.9
8 ด่านขุนทด 3,604 4,405 81.8
9 โนนไทย 2,134 2,444 87.3
10 โนนสูง 3,281 4,475 73.3
11 ขามสะแกแสง 1,070 1,456 73.5
12 บัวใหญ่ 2,814 2,842 99.0
13 ประทาย 2,259 2,771 81.5
14 ปักธงชัย 3,027 3,737 81.0
15 พิมาย 4,020 4,446 90.4
16 ห้วยแถลง 2,051 2,662 77.0
17 ชุมพวง 3,103 2,969 104.5
18 สูงเนิน 2,571 2,991 86.0
19 ขามทะเลสอ 949 1,215 78.1
20 สีคิ้ว 4,247 4,811 88.3
21 ปากช่อง 5,515 6,534 84.4
22 หนองบุนนาก 2,216 2,560 86.6
23 แก้งสนามนาง 1,056 1,304 81.0
24 โนนแดง 495 895 55.3
25 วังน้ำเขียว 1,384 1,941 71.3
26 เทพารักษ์ 169 891 19.0
27 เมืองยาง 396 993 39.9
28 พระทองคำ 1,164 1,754 66.4
29 ลำทะเมนชัย 1,291 1,160 111.3
30 บัวลาย 756 756 100.0
31 สีดา 739 765 96.6
32 เฉลิมพระเกียรติ 908 1,291 70.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์