Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด นครราชสีมา

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 91,450 คน

ผลงาน :: 63,954 คน

ร้อยละ :: 69.9 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองนครราชสีมา 8,265 12,810 64.5
2 ครบุรี 2,341 4,028 58.1
3 เสิงสาง 2,029 3,463 58.6
4 คง 2,190 2,532 86.5
5 บ้านเหลือม 641 726 88.3
6 จักราช 2,074 2,513 82.5
7 โชคชัย 2,498 3,272 76.3
8 ด่านขุนทด 3,178 4,405 72.1
9 โนนไทย 1,744 2,444 71.4
10 โนนสูง 3,390 4,475 75.8
11 ขามสะแกแสง 1,229 1,456 84.4
12 บัวใหญ่ 2,175 2,842 76.5
13 ประทาย 1,786 2,771 64.5
14 ปักธงชัย 2,473 3,737 66.2
15 พิมาย 2,959 4,446 66.6
16 ห้วยแถลง 1,936 2,662 72.7
17 ชุมพวง 2,664 2,969 89.7
18 สูงเนิน 2,149 2,991 71.8
19 ขามทะเลสอ 749 1,215 61.6
20 สีคิ้ว 3,412 4,811 70.9
21 ปากช่อง 4,059 6,534 62.1
22 หนองบุนนาก 2,019 2,560 78.9
23 แก้งสนามนาง 966 1,304 74.1
24 โนนแดง 491 895 54.9
25 วังน้ำเขียว 1,494 1,941 77.0
26 เทพารักษ์ 317 891 35.6
27 เมืองยาง 544 993 54.8
28 พระทองคำ 934 1,754 53.2
29 ลำทะเมนชัย 1,096 1,160 94.5
30 บัวลาย 661 756 87.4
31 สีดา 578 765 75.6
32 เฉลิมพระเกียรติ 911 1,291 70.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์