Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด นครราชสีมา

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 218,092 คน

ผลงาน :: 113,353 คน

ร้อยละ :: 52.0 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองนครราชสีมา 13,304 35,104 37.9
2 ครบุรี 4,445 8,019 55.4
3 เสิงสาง 3,690 7,252 50.9
4 คง 3,692 6,927 53.3
5 บ้านเหลือม 970 1,764 55.0
6 จักราช 4,451 6,112 72.8
7 โชคชัย 4,291 7,240 59.3
8 ด่านขุนทด 5,720 10,139 56.4
9 โนนไทย 2,635 5,621 46.9
10 โนนสูง 5,091 10,101 50.4
11 ขามสะแกแสง 3,197 3,578 89.4
12 บัวใหญ่ 5,457 6,424 84.9
13 ประทาย 4,512 6,957 64.9
14 ปักธงชัย 3,341 8,668 38.5
15 พิมาย 4,781 10,518 45.5
16 ห้วยแถลง 4,028 6,862 58.7
17 ชุมพวง 4,143 7,013 59.1
18 สูงเนิน 2,255 7,088 31.8
19 ขามทะเลสอ 1,248 2,475 50.4
20 สีคิ้ว 5,844 10,889 53.7
21 ปากช่อง 7,522 15,721 47.8
22 หนองบุนนาก 3,526 5,563 63.4
23 แก้งสนามนาง 1,132 3,330 34.0
24 โนนแดง 1,080 1,858 58.1
25 วังน้ำเขียว 1,901 4,520 42.1
26 เทพารักษ์ 663 2,541 26.1
27 เมืองยาง 1,468 2,441 60.1
28 พระทองคำ 2,561 3,685 69.5
29 ลำทะเมนชัย 1,458 2,707 53.9
30 บัวลาย 1,330 2,095 63.5
31 สีดา 1,468 1,857 79.1
32 เฉลิมพระเกียรติ 2,149 3,023 71.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์