Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด สุรินทร์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 52,339 คน

ผลงาน :: 41,562 คน

ร้อยละ :: 79.4 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองสุรินทร์ 8,219 7,605 108.1
2 ชุมพลบุรี 1,939 2,578 75.2
3 ท่าตูม 2,950 3,652 80.8
4 จอมพระ 1,664 2,184 76.2
5 ปราสาท 4,010 6,736 59.5
6 กาบเชิง 1,805 2,675 67.5
7 รัตนบุรี 3,616 3,348 108.0
8 สนม 1,232 1,418 86.9
9 ศรีขรภูมิ 3,984 4,758 83.7
10 สังขะ 3,228 6,487 49.8
11 ลำดวน 1,340 1,232 108.8
12 สำโรงทาบ 1,296 2,001 64.8
13 บัวเชด 1,546 1,848 83.7
14 พนมดงรัก 825 1,622 50.9
15 เขวาสินรินทร์ 1,169 1,187 98.5
16 ศรีณรงค์ 1,562 1,819 85.9
17 โนนนารายณ์ 1,177 1,189 99.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์