Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด สุรินทร์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 52,339 คน

ผลงาน :: 31,560 คน

ร้อยละ :: 60.3 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองสุรินทร์ 6,410 7,605 84.3
2 ชุมพลบุรี 1,324 2,578 51.4
3 ท่าตูม 2,024 3,652 55.4
4 จอมพระ 1,309 2,184 59.9
5 ปราสาท 3,452 6,736 51.2
6 กาบเชิง 1,785 2,675 66.7
7 รัตนบุรี 1,725 3,348 51.5
8 สนม 317 1,418 22.4
9 ศรีขรภูมิ 2,936 4,758 61.7
10 สังขะ 3,441 6,487 53.0
11 ลำดวน 1,268 1,232 102.9
12 สำโรงทาบ 953 2,001 47.6
13 บัวเชด 1,400 1,848 75.8
14 พนมดงรัก 270 1,622 16.6
15 เขวาสินรินทร์ 1,045 1,187 88.0
16 ศรีณรงค์ 1,080 1,819 59.4
17 โนนนารายณ์ 821 1,189 69.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์