Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด สุรินทร์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 52,339 คน

ผลงาน :: 30,661 คน

ร้อยละ :: 58.6 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองสุรินทร์ 6,274 7,605 82.5
2 ชุมพลบุรี 1,596 2,578 61.9
3 ท่าตูม 1,803 3,652 49.4
4 จอมพระ 1,386 2,184 63.5
5 ปราสาท 3,047 6,736 45.2
6 กาบเชิง 1,302 2,675 48.7
7 รัตนบุรี 1,787 3,348 53.4
8 สนม 742 1,418 52.3
9 ศรีขรภูมิ 3,491 4,758 73.4
10 สังขะ 2,360 6,487 36.4
11 ลำดวน 1,105 1,232 89.7
12 สำโรงทาบ 1,067 2,001 53.3
13 บัวเชด 1,229 1,848 66.5
14 พนมดงรัก 511 1,622 31.5
15 เขวาสินรินทร์ 951 1,187 80.1
16 ศรีณรงค์ 1,209 1,819 66.5
17 โนนนารายณ์ 801 1,189 67.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์