Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด สุรินทร์

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 127,716 คน

ผลงาน :: 79,118 คน

ร้อยละ :: 61.9 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองสุรินทร์ 15,234 22,434 67.9
2 ชุมพลบุรี 3,393 6,308 53.8
3 ท่าตูม 4,881 9,017 54.1
4 จอมพระ 4,085 5,279 77.4
5 ปราสาท 7,993 14,710 54.3
6 กาบเชิง 3,514 6,304 55.7
7 รัตนบุรี 7,336 7,615 96.3
8 สนม 1,721 3,288 52.3
9 ศรีขรภูมิ 8,358 13,078 63.9
10 สังขะ 7,976 12,987 61.4
11 ลำดวน 2,252 3,073 73.3
12 สำโรงทาบ 2,890 5,031 57.4
13 บัวเชด 2,305 3,989 57.8
14 พนมดงรัก 885 4,050 21.9
15 เขวาสินรินทร์ 1,397 3,184 43.9
16 ศรีณรงค์ 2,708 4,369 62.0
17 โนนนารายณ์ 2,190 3,000 73.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์