Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด ชัยภูมิ

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 40,479 คน

ผลงาน :: 31,459 คน

ร้อยละ :: 77.7 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองชัยภูมิ 5,316 5,444 97.6
2 บ้านเขว้า 1,285 1,732 74.2
3 คอนสวรรค์ 1,406 1,647 85.4
4 เกษตรสมบูรณ์ 2,634 3,852 68.4
5 หนองบัวแดง 2,208 4,119 53.6
6 จัตุรัส 2,009 2,390 84.1
7 บำเหน็จณรงค์ 1,537 2,135 72.0
8 หนองบัวระเหว 926 1,127 82.2
9 เทพสถิต 2,718 3,199 85.0
10 ภูเขียว 3,659 4,242 86.3
11 บ้านแท่น 1,174 1,490 78.8
12 แก้งคร้อ 2,192 3,622 60.5
13 คอนสาร 2,087 2,451 85.1
14 ภักดีชุมพล 967 1,350 71.6
15 เนินสง่า 846 983 86.1
16 ซับใหญ่ 495 696 71.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์