Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด ชัยภูมิ

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 40,479 คน

ผลงาน :: 25,035 คน

ร้อยละ :: 61.8 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองชัยภูมิ 4,931 5,444 90.6
2 บ้านเขว้า 976 1,732 56.4
3 คอนสวรรค์ 1,041 1,647 63.2
4 เกษตรสมบูรณ์ 2,269 3,852 58.9
5 หนองบัวแดง 2,205 4,119 53.5
6 จัตุรัส 988 2,390 41.3
7 บำเหน็จณรงค์ 867 2,135 40.6
8 หนองบัวระเหว 562 1,127 49.9
9 เทพสถิต 1,902 3,199 59.5
10 ภูเขียว 3,010 4,242 71.0
11 บ้านแท่น 358 1,490 24.0
12 แก้งคร้อ 2,153 3,622 59.4
13 คอนสาร 1,776 2,451 72.5
14 ภักดีชุมพล 861 1,350 63.8
15 เนินสง่า 791 983 80.5
16 ซับใหญ่ 345 696 49.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์