Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด ชัยภูมิ

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 40,479 คน

ผลงาน :: 25,578 คน

ร้อยละ :: 63.2 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองชัยภูมิ 3,605 5,444 66.2
2 บ้านเขว้า 1,324 1,732 76.4
3 คอนสวรรค์ 1,183 1,647 71.8
4 เกษตรสมบูรณ์ 2,085 3,852 54.1
5 หนองบัวแดง 1,584 4,119 38.5
6 จัตุรัส 1,636 2,390 68.5
7 บำเหน็จณรงค์ 1,497 2,135 70.1
8 หนองบัวระเหว 702 1,127 62.3
9 เทพสถิต 2,020 3,199 63.1
10 ภูเขียว 3,034 4,242 71.5
11 บ้านแท่น 989 1,490 66.4
12 แก้งคร้อ 1,934 3,622 53.4
13 คอนสาร 1,806 2,451 73.7
14 ภักดีชุมพล 918 1,350 68.0
15 เนินสง่า 817 983 83.1
16 ซับใหญ่ 444 696 63.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์