Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

จังหวัด ชัยภูมิ

ส่งออก Excel

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย (ช่วงอายุ) :: 90,662 คน

ผลงาน :: 43,053 คน

ร้อยละ :: 47.5 

ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)

ร้อยละ

1 เมืองชัยภูมิ 5,895 11,843 49.8
2 บ้านเขว้า 2,255 3,444 65.5
3 คอนสวรรค์ 1,361 3,850 35.4
4 เกษตรสมบูรณ์ 2,857 8,660 33.0
5 หนองบัวแดง 3,861 9,389 41.1
6 จัตุรัส 3,061 5,753 53.2
7 บำเหน็จณรงค์ 2,084 4,316 48.3
8 หนองบัวระเหว 1,621 3,657 44.3
9 เทพสถิต 1,940 6,625 29.3
10 ภูเขียว 6,473 10,125 63.9
11 บ้านแท่น 2,186 3,597 60.8
12 แก้งคร้อ 4,462 7,761 57.5
13 คอนสาร 2,839 5,307 53.5
14 ภักดีชุมพล 1,174 2,813 41.7
15 เนินสง่า 724 2,129 34.0
16 ซับใหญ่ 260 1,393 18.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์