Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
Home

 

ส่งออกExcel
ลำดับ ตัวชี้วัด เมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า คอนสวรรค์ เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหว เทพสถิต ภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ คอนสาร ภักดีชุมพล เนินสง่า ซับใหญ่ รวม
1 เด็กปฐมวัย 3 ปี มีฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 57 -
ผลงาน  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
เป้าหมาย  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก และได้รับการฝึกทักษะ การแปรงฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 -
ผลงาน  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
เป้าหมาย  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 97.6 74.2 85.4 68.4 53.6 84.1 72.0 82.2 85.0 86.3 78.8 60.5 85.1 71.6 86.1 71.1 77.7
ผลงาน  5,316  1,285  1,406  2,634  2,208  2,009  1,537  926  2,718  3,659  1,174  2,192  2,087  967  846  495
เป้าหมาย  5,444  1,732  1,647  3,852  4,119  2,390  2,135  1,127  3,199  4,242  1,490  3,622  2,451  1,350  983  696
4 2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ) 90.6 56.4 63.2 58.9 53.5 41.3 40.6 49.9 59.5 71.0 24.0 59.4 72.5 63.8 80.5 49.6 61.8
ผลงาน  4,931  976  1,041  2,269  2,205  988  867  562  1,902  3,010  358  2,153  1,776  861  791  345
เป้าหมาย  5,444  1,732  1,647  3,852  4,119  2,390  2,135  1,127  3,199  4,242  1,490  3,622  2,451  1,350  983  696
5 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน) 66.2 76.4 71.8 54.1 38.5 68.5 70.1 62.3 63.1 71.5 66.4 53.4 73.7 68.0 83.1 63.8 63.2
ผลงาน  3,605  1,324  1,183  2,085  1,584  1,636  1,497  702  2,020  3,034  989  1,934  1,806  918  817  444
เป้าหมาย  5,444  1,732  1,647  3,852  4,119  2,390  2,135  1,127  3,199  4,242  1,490  3,622  2,451  1,350  983  696
6 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 86.1 92.8 84.3 57.8 45.2 82.6 68.7 52.0 62.6 96.0 72.7 54.2 95.3 69.4 52.6 48.5 71.6
ผลงาน  1,690  346  436  556  526  493  410  219  578  1,191  328  630  523  268  133  110
เป้าหมาย  1,962  373  517  962  1,165  597  597  421  923  1,241  451  1,163  549  386  253  227
7 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45 47.6 64.3 11.4 7.2 28.8 48.7 76.5 23.5 43.6 47.6 61.9 61.3 70.9 42.7 45.8 26.9 44.1
ผลงาน  934  240  59  69  335  291  457  99  402  591  279  713  389  165  116  61
เป้าหมาย  1,962  373  517  962  1,165  597  597  421  923  1,241  451  1,163  549  386  253  227
8 เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 49.8 65.5 35.4 33.0 41.1 53.2 48.3 44.3 29.3 63.9 60.8 57.5 53.5 41.7 34.0 18.7 47.5
ผลงาน  5,895  2,255  1,361  2,857  3,861  3,061  2,084  1,621  1,940  6,473  2,186  4,462  2,839  1,174  724  260
เป้าหมาย  11,843  3,444  3,850  8,660  9,389  5,753  4,316  3,657  6,625  10,125  3,597  7,761  5,307  2,813  2,129  1,393
9 ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง) 33.2 32.8 18.4 27.0 23.8 24.5 32.3 20.1 21.7 32.3 37.4 27.9 27.6 32.4 32.9 28.5 28.3
ผลงาน  48,581  12,009  7,376  23,010  23,325  14,830  14,756  8,380  12,903  33,755  12,945  20,657  14,817  8,339  6,357  3,521
เป้าหมาย  146,176  36,605  40,123  85,103  98,180  60,469  45,695  41,660  59,432  104,483  34,581  74,131  53,778  25,769  19,295  12,359
10 ผู้สูงอายุ (UC) ได้รับการบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทุกประเภท -
ผลงาน  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
เป้าหมาย  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 ผู้สุงอายุทุกสิทธิ์ รอคิวฟันเทียมทั้งปากไม่เกิน 4 เดือน นับเมื่อเตรียมช่องปากเสร็จ  -
ผลงาน  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
เป้าหมาย  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (การควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75) -
ผลงาน  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
เป้าหมาย  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 จำนวน รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 45 -
ผลงาน  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
เป้าหมาย  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์