Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
Home

 

ส่งออกExcel
ลำดับ ตัวชี้วัด Rank เมืองนครราชสีมา ครบุรี เสิงสาง คง บ้านเหลือม จักราช โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง บัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย พิมาย ห้วยแถลง ชุมพวง สูงเนิน ขามทะเลสอ สีคิ้ว ปากช่อง หนองบุนนาก แก้งสนามนาง โนนแดง วังน้ำเขียว เทพารักษ์ เมืองยาง พระทองคำ ลำทะเมนชัย บัวลาย สีดา เฉลิมพระเกียรติ รวม
1 เด็กปฐมวัย 3 ปี มีฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 57 -
2 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก และได้รับการฝึกทักษะ การแปรงฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 -
3 2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 88.6
11,344/12,810
73.8
2,971/4,028
66.0
2,286/3,463
99.5
2,519/2,532
117.6
854/726
105.3
2,647/2,513
94.8
3,103/3,272
91.6
4,033/4,405
89.0
2,176/2,444
94.3
4,219/4,475
103.0
1,499/1,456
94.8
2,693/2,842
85.2
2,361/2,771
83.4
3,117/3,737
90.8
4,035/4,446
93.8
2,497/2,662
105.8
3,141/2,969
92.7
2,772/2,991
82.3
1,000/1,215
92.2
4,436/4,811
89.0
5,815/6,534
87.5
2,239/2,560
80.6
1,051/1,304
66.8
598/895
90.6
1,758/1,941
38.0
339/891
62.2
618/993
66.4
1,164/1,754
110.3
1,280/1,160
99.5
752/756
93.9
718/765
85.7
1,107/1,291
88.8
4 2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ) 77.5
9,924/12,810
51.1
2,060/4,028
58.6
2,031/3,463
97.5
2,468/2,532
106.9
776/726
100.3
2,520/2,513
92.9
3,040/3,272
81.8
3,604/4,405
87.3
2,134/2,444
73.3
3,281/4,475
73.5
1,070/1,456
99.0
2,814/2,842
81.5
2,259/2,771
81.0
3,027/3,737
90.4
4,020/4,446
77.0
2,051/2,662
104.5
3,103/2,969
86.0
2,571/2,991
78.1
949/1,215
88.3
4,247/4,811
84.4
5,515/6,534
86.6
2,216/2,560
81.0
1,056/1,304
55.3
495/895
71.3
1,384/1,941
19.0
169/891
39.9
396/993
66.4
1,164/1,754
111.3
1,291/1,160
100.0
756/756
96.6
739/765
70.3
908/1,291
81.0
5 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน) 64.5
8,265/12,810
58.1
2,341/4,028
58.6
2,029/3,463
86.5
2,190/2,532
88.3
641/726
82.5
2,074/2,513
76.3
2,498/3,272
72.1
3,178/4,405
71.4
1,744/2,444
75.8
3,390/4,475
84.4
1,229/1,456
76.5
2,175/2,842
64.5
1,786/2,771
66.2
2,473/3,737
66.6
2,959/4,446
72.7
1,936/2,662
89.7
2,664/2,969
71.8
2,149/2,991
61.6
749/1,215
70.9
3,412/4,811
62.1
4,059/6,534
78.9
2,019/2,560
74.1
966/1,304
54.9
491/895
77.0
1,494/1,941
35.6
317/891
54.8
544/993
53.2
934/1,754
94.5
1,096/1,160
87.4
661/756
75.6
578/765
70.6
911/1,291
70.0
6 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 68.2
2,942/4,315
87.1
1,022/1,174
60.1
487/810
98.1
864/881
96.6
226/234
94.3
734/778
90.5
808/893
73.9
1,115/1,508
92.2
625/678
78.5
1,007/1,283
98.9
439/444
96.5
1,056/1,094
86.8
752/866
79.3
970/1,223
91.0
1,278/1,404
97.3
887/912
94.3
892/946
62.2
580/933
91.8
257/280
84.3
1,259/1,494
81.6
1,786/2,190
93.5
585/626
93.5
416/445
58.9
159/270
88.5
514/581
43.5
84/193
78.5
223/284
97.7
389/398
100.0
302/302
89.6
180/201
99.5
204/205
98.1
305/311
82.9
7 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45 39.7
1,712/4,315
56.6
664/1,174
29.3
237/810
84.0
740/881
70.9
166/234
48.8
380/778
63.5
567/893
46.4
699/1,508
68.6
465/678
51.8
664/1,283
51.4
228/444
73.5
804/1,094
65.6
568/866
53.3
652/1,223
61.5
863/1,404
71.7
654/912
74.4
704/946
59.9
559/933
80.7
226/280
70.7
1,057/1,494
54.7
1,197/2,190
36.1
226/626
79.1
352/445
49.6
134/270
79.3
461/581
5.7
11/193
52.8
150/284
74.1
295/398
97.4
294/302
79.1
159/201
72.2
148/205
81.4
253/311
57.9
8 เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 97.1
38,288/39,420
138.1
11,718/8,485
110.9
8,334/7,516
100.1
7,038/7,034
155.9
2,779/1,783
130.8
7,982/6,103
143.5
10,785/7,516
126.9
12,980/10,231
121.4
7,257/5,980
119.0
12,167/10,228
150.0
5,425/3,616
169.7
11,032/6,499
108.6
7,634/7,032
109.2
9,711/8,891
123.8
13,574/10,961
125.1
8,718/6,970
118.7
8,489/7,150
90.1
6,605/7,332
189.0
4,711/2,493
107.1
11,957/11,163
119.8
19,138/15,974
148.3
8,458/5,704
74.1
3,081/4,160
85.7
1,597/1,864
108.1
5,003/4,627
43.4
1,122/2,585
121.5
2,996/2,466
106.4
4,790/4,502
116.6
3,179/2,726
109.5
2,334/2,131
127.1
2,392/1,882
179.5
5,460/3,042
117.0
9 ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง) 27.4
125,412/457,368
30.0
24,809/82,794
31.2
21,733/69,754
33.2
19,500/58,719
44.6
6,774/15,176
38.9
20,578/52,845
32.9
27,654/84,166
42.0
41,640/99,226
27.1
16,695/61,510
30.0
30,676/102,399
42.3
14,678/34,706
40.7
23,086/56,718
39.5
27,662/69,983
25.7
26,754/104,163
31.1
32,676/104,976
28.9
16,268/56,357
37.0
22,408/60,560
32.0
26,150/81,677
55.2
14,182/25,707
27.9
32,627/117,000
25.6
44,254/172,978
28.6
16,808/58,799
20.8
8,102/39,028
18.6
2,974/15,987
33.2
14,855/44,764
9.1
2,196/24,011
35.3
9,000/25,469
24.9
11,459/46,048
43.2
10,016/23,166
30.1
5,800/19,276
38.4
5,690/14,824
40.0
12,664/31,676
31.0
10 ผู้สูงอายุ (UC) ได้รับการบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทุกประเภท -
11 ผู้สุงอายุทุกสิทธิ์ รอคิวฟันเทียมทั้งปากไม่เกิน 4 เดือน นับเมื่อเตรียมช่องปากเสร็จ  -
12 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (การควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75) -
13 จำนวน รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 45 -

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์