Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
Home

 

ส่งออกExcel
ลำดับ ตัวชี้วัด Rank เมืองบุรีรัมย์ คูเมือง กระสัง นางรอง หนองกี่ ละหานทราย ประโคนชัย บ้านกรวด พุทไธสง ลำปลายมาศ สตึก ปะคำ นาโพธิ์ หนองหงส์ พลับพลาชัย ห้วยราช โนนสุวรรณ ชำนิ บ้านใหม่ไชยพจน์ โนนดินแดง แคนดง เฉลิมพระเกียรติ บ้านด่าน รวม
1 เด็กปฐมวัย 3 ปี มีฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 57 -
2 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก และได้รับการฝึกทักษะ การแปรงฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 -
3 2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก -
4 2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ) -
5 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน) -
6 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 81.3
2,002/2,464
99.2
707/713
97.3
1,137/1,169
56.9
1,191/2,092
84.5
698/826
87.5
804/919
89.6
1,572/1,754
97.2
893/919
100.0
484/484
98.3
1,221/1,242
98.0
1,304/1,331
99.5
545/548
92.5
271/293
97.8
532/544
96.3
465/483
97.8
452/462
98.2
160/163
96.4
320/332
84.0
168/200
99.8
417/418
94.7
360/380
91.1
389/427
71.3
219/307
88.3
7 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45 48.4
1,192/2,464
79.7
568/713
79.6
930/1,169
37.3
781/2,092
69.0
570/826
64.3
591/919
43.8
768/1,754
77.8
715/919
83.5
404/484
67.8
842/1,242
80.8
1,076/1,331
75.9
416/548
79.9
234/293
86.9
473/544
77.4
374/483
89.8
415/462
81.0
132/163
81.3
270/332
78.5
157/200
86.8
363/418
76.1
289/380
69.3
296/427
52.8
162/307
65.1
8 เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 49.6
6,853/13,803
69.6
3,061/4,396
63.3
4,846/7,657
30.1
2,911/9,661
44.9
2,503/5,577
46.4
2,143/4,620
30.9
3,278/10,603
55.7
3,003/5,389
50.3
1,539/3,060
63.5
5,129/8,082
56.5
4,506/7,969
49.6
1,818/3,662
67.7
1,293/1,911
43.9
1,495/3,403
48.7
1,539/3,159
79.3
2,115/2,668
44.3
724/1,633
27.5
615/2,238
35.4
548/1,548
48.2
1,139/2,365
78.4
1,878/2,395
68.0
1,640/2,410
39.9
756/1,895
50.3
9 ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง) 46.5
84,531/181,780
62.6
32,682/52,242
84.1
63,232/75,209
32.0
28,550/89,304
51.2
24,765/48,361
49.6
32,864/66,311
52.9
49,673/93,916
86.0
55,131/64,107
59.3
18,607/31,374
59.5
54,264/91,159
43.6
37,340/85,600
110.4
43,104/39,035
62.5
13,523/21,621
62.0
24,277/39,187
79.0
22,884/28,965
61.1
19,154/31,340
25.1
5,918/23,574
31.3
8,724/27,889
44.5
7,751/17,413
70.6
15,951/22,609
63.1
15,384/24,396
111.6
35,320/31,649
50.0
9,890/19,778
58.3
10 ผู้สูงอายุ (UC) ได้รับการบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทุกประเภท -
11 ผู้สุงอายุทุกสิทธิ์ รอคิวฟันเทียมทั้งปากไม่เกิน 4 เดือน นับเมื่อเตรียมช่องปากเสร็จ  -
12 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (การควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75) -
13 จำนวน รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 45 -

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์