Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
Home

 

ส่งออกExcel
ลำดับ ตัวชี้วัด Rank เมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี ท่าตูม จอมพระ ปราสาท กาบเชิง รัตนบุรี สนม ศรีขรภูมิ สังขะ ลำดวน สำโรงทาบ บัวเชด พนมดงรัก เขวาสินรินทร์ ศรีณรงค์ โนนนารายณ์ รวม
1 เด็กปฐมวัย 3 ปี มีฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 57 -
2 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก และได้รับการฝึกทักษะ การแปรงฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 -
3 2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 108.1
8,219/7,605
75.2
1,939/2,578
80.8
2,950/3,652
76.2
1,664/2,184
59.5
4,010/6,736
67.5
1,805/2,675
108.0
3,616/3,348
86.9
1,232/1,418
83.7
3,984/4,758
49.8
3,228/6,487
108.8
1,340/1,232
64.8
1,296/2,001
83.7
1,546/1,848
50.9
825/1,622
98.5
1,169/1,187
85.9
1,562/1,819
99.0
1,177/1,189
79.4
4 2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ) 84.3
6,410/7,605
51.4
1,324/2,578
55.4
2,024/3,652
59.9
1,309/2,184
51.2
3,452/6,736
66.7
1,785/2,675
51.5
1,725/3,348
22.4
317/1,418
61.7
2,936/4,758
53.0
3,441/6,487
102.9
1,268/1,232
47.6
953/2,001
75.8
1,400/1,848
16.6
270/1,622
88.0
1,045/1,187
59.4
1,080/1,819
69.0
821/1,189
60.3
5 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน) 82.5
6,274/7,605
61.9
1,596/2,578
49.4
1,803/3,652
63.5
1,386/2,184
45.2
3,047/6,736
48.7
1,302/2,675
53.4
1,787/3,348
52.3
742/1,418
73.4
3,491/4,758
36.4
2,360/6,487
89.7
1,105/1,232
53.3
1,067/2,001
66.5
1,229/1,848
31.5
511/1,622
80.1
951/1,187
66.5
1,209/1,819
67.4
801/1,189
58.6
6 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 85.4
3,018/3,536
90.8
660/727
92.3
1,019/1,104
95.7
718/750
72.1
1,227/1,701
95.4
718/753
99.0
985/995
95.8
451/471
92.2
1,468/1,592
76.4
1,047/1,370
98.6
349/354
79.7
501/629
96.0
451/470
78.6
293/373
92.7
380/410
89.0
500/562
98.1
417/425
87.5
7 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45 68.6
2,424/3,536
28.5
207/727
62.1
686/1,104
53.5
401/750
43.0
732/1,701
54.6
411/753
60.0
597/995
1.3
6/471
62.7
998/1,592
46.9
643/1,370
56.2
199/354
54.2
341/629
67.9
319/470
64.1
239/373
52.7
216/410
40.6
228/562
61.6
262/425
54.9
8 เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 239.1
55,465/23,198
124.0
7,922/6,390
118.8
10,959/9,226
144.3
7,725/5,355
136.5
20,468/14,996
76.7
4,961/6,467
194.3
14,992/7,714
125.6
4,208/3,351
144.1
18,769/13,027
131.5
18,007/13,689
186.2
5,877/3,156
136.7
7,235/5,294
132.9
5,360/4,032
53.2
2,296/4,314
107.5
3,335/3,101
101.3
4,366/4,311
158.7
4,824/3,039
150.6
9 ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง) 63.1
149,112/236,221
39.1
22,673/57,940
47.3
42,863/90,705
34.6
18,017/52,054
38.5
57,524/149,255
23.4
14,977/64,024
64.2
43,440/67,628
40.3
12,350/30,609
30.9
39,032/126,386
30.1
40,284/133,833
80.1
20,032/24,998
36.3
16,524/45,527
36.9
12,702/34,399
26.8
11,054/41,176
33.5
9,217/27,510
33.8
12,040/35,625
50.4
14,089/27,968
43.0
10 ผู้สูงอายุ (UC) ได้รับการบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทุกประเภท -
11 ผู้สุงอายุทุกสิทธิ์ รอคิวฟันเทียมทั้งปากไม่เกิน 4 เดือน นับเมื่อเตรียมช่องปากเสร็จ  -
12 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (การควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75) -
13 จำนวน รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 45 -

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์