Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
Home

 

ส่งออกExcel
ลำดับ ตัวชี้วัด Rank เมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า คอนสวรรค์ เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหว เทพสถิต ภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ คอนสาร ภักดีชุมพล เนินสง่า ซับใหญ่ รวม
1 เด็กปฐมวัย 3 ปี มีฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 57 -
2 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก และได้รับการฝึกทักษะ การแปรงฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 -
3 2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 97.6
5,316/5,444
74.2
1,285/1,732
85.4
1,406/1,647
68.4
2,634/3,852
53.6
2,208/4,119
84.1
2,009/2,390
72.0
1,537/2,135
82.2
926/1,127
85.0
2,718/3,199
86.3
3,659/4,242
78.8
1,174/1,490
60.5
2,192/3,622
85.1
2,087/2,451
71.6
967/1,350
86.1
846/983
71.1
495/696
77.7
4 2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ) 90.6
4,931/5,444
56.4
976/1,732
63.2
1,041/1,647
58.9
2,269/3,852
53.5
2,205/4,119
41.3
988/2,390
40.6
867/2,135
49.9
562/1,127
59.5
1,902/3,199
71.0
3,010/4,242
24.0
358/1,490
59.4
2,153/3,622
72.5
1,776/2,451
63.8
861/1,350
80.5
791/983
49.6
345/696
61.8
5 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน) 66.2
3,605/5,444
76.4
1,324/1,732
71.8
1,183/1,647
54.1
2,085/3,852
38.5
1,584/4,119
68.5
1,636/2,390
70.1
1,497/2,135
62.3
702/1,127
63.1
2,020/3,199
71.5
3,034/4,242
66.4
989/1,490
53.4
1,934/3,622
73.7
1,806/2,451
68.0
918/1,350
83.1
817/983
63.8
444/696
63.2
6 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 86.1
1,690/1,962
92.8
346/373
84.3
436/517
57.8
556/962
45.2
526/1,165
82.6
493/597
68.7
410/597
52.0
219/421
62.6
578/923
96.0
1,191/1,241
72.7
328/451
54.2
630/1,163
95.3
523/549
69.4
268/386
52.6
133/253
48.5
110/227
71.6
7 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45 47.6
934/1,962
64.3
240/373
11.4
59/517
7.2
69/962
28.8
335/1,165
48.7
291/597
76.5
457/597
23.5
99/421
43.6
402/923
47.6
591/1,241
61.9
279/451
61.3
713/1,163
70.9
389/549
42.7
165/386
45.8
116/253
26.9
61/227
44.1
8 เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 132.7
16,010/12,066
132.7
4,592/3,460
76.7
2,964/3,863
81.0
7,054/8,705
85.1
8,236/9,679
109.3
6,352/5,814
114.6
5,017/4,378
89.7
3,387/3,774
55.6
3,768/6,776
134.7
13,842/10,273
128.9
4,653/3,611
131.2
10,363/7,901
103.4
5,520/5,337
105.9
3,015/2,846
80.1
1,719/2,145
57.8
817/1,413
105.7
9 ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง) 33.2
48,581/146,176
32.8
12,009/36,605
18.4
7,376/40,123
27.0
23,010/85,103
23.8
23,325/98,180
24.5
14,830/60,469
32.3
14,756/45,695
20.1
8,380/41,660
21.7
12,903/59,432
32.3
33,755/104,483
37.4
12,945/34,581
27.9
20,657/74,131
27.6
14,817/53,778
32.4
8,339/25,769
32.9
6,357/19,295
28.5
3,521/12,359
28.3
10 ผู้สูงอายุ (UC) ได้รับการบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทุกประเภท -
11 ผู้สุงอายุทุกสิทธิ์ รอคิวฟันเทียมทั้งปากไม่เกิน 4 เดือน นับเมื่อเตรียมช่องปากเสร็จ  -
12 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (การควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75) -
13 จำนวน รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 45 -

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์