Document

ตัวชี้วัด 21 ตัวกระทรวง


แหล่งข้อมูล  :: Summary hdc     :: จัดทำ script sql :: จังหวัดรายงาน คู่มือการรายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ
รายการ
ผลการดำเนินงาน
update
ผลงาน
Chart
เขต9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
1
อัตราส่วนการตายมารดา(ไม่เกิน 15ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
41,015/12
29.26
6,292/2
31.79
19,632/6
30.56
6,217/1
16.08
8,874/3
33.81
2
ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
=> Link hdc service
317,700/308,784
97.19
33,677/32,684
97.05
134,825/129,826
96.29
86,490/86,202
99.67
62,708/60,072
95.80
3
ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
296,408/270,977
91.42
16,727/15,571
93.09
148,909/129,218
86.78
75,908/73,376
96.66
54,864/52,812
96.26
4
เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปี 2560) เทอมที่1 พค-กค เทอมที่2 ตค-ธันวา
=> Link hdc service
424,341/43,930
10.35
32,705/3,855
11.79
152,440/20,191
13.25
175,732/14,161
8.06
63,464/5,723
9.02
5
เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปี 2560) เทอมที่1 พค-กค เทอมที่2 ตค-ธันวา
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
6
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน)
=> Link hdc service
1,041,133/4
0.38
173,725/2
1.15
373,878/1
0.27
264,347/0
0.00
229,183/1
0.44
7
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน)
745,701/18
2.41
0/0
0.00
366,027/7
1.91
286,935/6
2.09
92,739/5
5.39
8
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน)
=> Link hdc service
229,529/4,457
19.42
40,726/459
11.27
88,800/1,457
16.41
48,879/1,512
30.93
51,124/1,029
20.13
9
ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 – 19 ปี (ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง (BSS) ในปี 2558)
438,017/18,772
4.29
79,257/4,243
5.35
164,516/5,139
3.12
102,215/6,838
6.69
92,029/2,552
2.77
10
อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากร แสนคน ในปีงบประมาณ 2559)
5,496,889/1,165
21.19
897,411/136
15.15
2,003,674/469
23.41
1,569,620/328
20.90
1,023,643/232
22.66
11
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลง ร้อยละ 10 ภายในปี 2562)
=> Link hdc service
1,586,355/2,469
0.16
1,345/483
35.91
8,461/1,411
16.68
1,569,620/328
0.02
6,929/247
3.56
12
ร้อยละของผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนิน กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (ไม่เกินร้อยละ 15)
839,356/34,096
4.06
149,823/10,109
6.75
338,604/12,148
3.59
185,278/5,552
3.00
165,651/6,287
3.80
13
ร้อยละของอ าเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
88/88
100.00
16/16
100.00
32/32
100.00
23/23
100.00
17/17
100.00
14
ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ร้อยละ 70)
534/475
88.95
38/38
100.00
289/231
79.93
189/188
99.47
18/18
100.00
15
การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (ร้อยละ 50)
=> Link hdc service
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
16
ร้อยละของอำเภอที่สามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของ พื้นที่ได้ (ร้อยละ 50)
72/52
72.22
0/0
0.00
32/28
87.50
23/13
56.52
17/11
64.71
17
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ (ระดับ 5)
47/44
93.62
5/4
80.00
32/32
100.00
5/4
80.00
5/4
80.00
18
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate) (ร้อยละ 92 )
1,494/1,466
98.13
116/114
98.28
810/795
98.15
422/413
97.87
146/144
98.63
19
มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็งและบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องที่ส าคัญ
97/60
61.86
1/1
100.00
32/32
100.00
47/10
21.28
17/17
100.00
20
ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงและ สุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
4/4
100.00
1/1
100.00
1/1
100.00
1/1
100.00
1/1
100.00
21
ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 70)
4/4
100.00
1/1
100.00
1/1
100.00
1/1
100.00
1/1
100.00
22
ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุม ปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10)
88/0
0.00
16/0
0.00
32/0
0.00
23/0
0.00
17/0
0.00
23
มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ร้อยละ 20)
1,800,399,360/630,177,239
35.00
180/31
17.42
1,430,234,955/569,033,320
39.79
282,262,816/45,649,668
16.17
87,901,408/15,494,219
17.63
24
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ.ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน เฉพาะหลักฐาน
57/34
59.65
1/1
100.00
32/32
100.00
23/0
0.00
1/1
100.00

ตัวชี้วัด Service Plan

แหล่งข้อมูล  :: Summary hdc     :: จัดทำ script sql :: จังหวัดรายงาน คู่มือการรายงานผลการดำเนินงาน
รายการ
ผลการดำเนินงาน
update
ผลงาน
Chart
เขต9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
สาขาหัวใจและหลอดเลือด
1. ร้อยละของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI) ร้อยละ 75
=> Link hdc service
1,583/236
14.91
159/38
23.90
734/40
5.45
467/98
20.99
223/60
26.91
2. ร้อยละของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เสียชีวิตในโรงพยาบาลน้อยกว่าร้อยละ 10
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
สาขาStroke
1. ร้อยละการได้รับ Thrombolytic agent ภายใน 4.5 ชั่วโมง ตั้งแต่เริ่มมีอาการภาวะหลอดเลือดสมองตีบมากกว่าร้อยละ 3
105/7
6.67
11/1
9.09
45/5
11.11
0/0
0.00
49/1
2.04
2. โรงพยาบาลระดับ A มี stroke unit ร้อยละ 100 และระดับ S มี stroke unitร้อยละ 50
6/5
83.33
1/1
100.00
3/2
66.67
1/1
100.00
1/1
100.00
สาขามะเร็ง
1. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
536/336
62.69
67/52
77.61
205/143
69.76
132/96
72.73
132/45
34.09
2. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่มีระยะเวลาการรอคอยการรักษาด้วยรังสี ≤6 สัปดาห์ มากกว่าร้อยละ 70
847/566
66.82
0/0
0.00
769/518
67.36
6/4
66.67
72/44
61.11
สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
1. อัตราตายของอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร (ICD 10=V01-V89)
5,496,872/1,165
21.19
897,411/136
15.15
2,003,674/469
23.41
1,569,620/328
20.90
1,023,626/232
22.66
2. อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง (Fatality Rate)
=> Link hdc service
13,527/459
3.39
2,513/61
2.43
4,477/184
4.11
4,170/103
2.47
2,367/111
4.69
สาขาทารกแรกเกิด
1. เพิ่มจานวนเตียง NICU อัตราส่วน 1:500 Live birth ในโรงพยาบาลระดับ A และ S
94/14,648
15,582.98
16/14
87.50
40/24
60.00
14/14,598
104,271.43
24/12
50.00
2. อัตราตายทารกอายุน้อยกว่า 28 วัน ≤ 5 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 ราย
34,673/129
0.37
6,292/22
0.35
11,796/63
0.53
8,616/23
0.27
7,969/21
0.26
สาขาจิตเวช
1. ผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ ร้อยละ 55
52,576/82,139
156.23
11,061/23,486
212.32
23,216/33,780
145.50
6,466/7,420
114.75
11,832/17,453
147.51
2. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ร้อยละ 43
67,853/41,756
61.54
11,057/10,625
96.09
23,146/16,618
71.80
21,824/8,466
38.79
11,826/6,047
51.13
สาขาทันตกรรม
1. เพิ่มอัตราบริการเข้าถึงสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่มวัยมากกว่าร้อยละ 40
4,888,719/1,258,952
25.75
879,347/207,405
23.59
1,915,090/456,315
23.83
1,084,144/368,754
34.01
1,010,138/226,478
22.42
2. รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55
958/643
67.12
167/92
55.09
349/216
61.89
231/216
93.51
211/119
56.40
สาขาตา
1. Blinding cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน มากกว่าร้อยละ 80
17,717/8,482
47.87
2,902/816
28.12
9,654/5,845
60.54
1,480/1,238
83.65
3,681/583
15.84
สาขาไต
โรงพยาบาลระดับ A , S , M1 – M2 มีการจัดบริการ CKD Clinic ที่มี Function ครบตามกาหนด ร้อยละ 100 โรงพยาบาลระดับ F1 - F3 มีการจัดบริการ CKD Clinic ที่มี Function ครบตามกาหนดร้อยละ 80
87/85
97.70
16/16
100.00
33/33
100.00
21/21
100.00
17/15
88.24
สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
41,015/12
29.26
6,292/2
31.79
19,632/6
30.56
6,217/1
16.08
8,874/3
33.81
สาขาศัลยกรรม
อัตราไส้ติ่งแตกในผู้ป่วยอักเสบ
52,067/1,486
2.85
1,293/313
24.21
2,706/275
10.16
46,920/647
1.38
1,148/251
21.86
โรงพยาบาลระดับ M1 – M2 ทุกแห่งสามารถผ่าตัดไส้ติ่งได้และผ่าตัดได้ร้อยละ 25 ของ case ที่มีในจังหวัด
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
สาขาอายุรกรรม
อัตราเสียชีวิตในผู้ป่วย Severe Sepsis / Septic shock รายใหม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5,948/833
14.00
510/63
12.35
1,438/132
9.18
3,409/569
16.69
591/69
11.68
สาขากุมารเวชกรรม
ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจและส่งต่อมาที่โรงพยาบาล ระดับ A และ S ได้รับการดูแลถูกต้องตาม Care map ร้อยละ 80
144/92
63.89
39/25
64.10
0/0
0.00
49/32
65.31
56/35
62.50
สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อัตราการส่งต่อผู้ป่วย Adjust RW น้อยกว่า 0.5 จาก รพช.แม่ข่าย ไป รพศ./รพท.ลดลง จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10
3,845/3,497
9.95
0/0
0.00
0/0
0.00
3,641/3,314
9.86
204/183
11.48
สาขาการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลของรัฐมีการจัดให้บริการทางการแพทย์แผนไทยคู่ขนานแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (OPD) คู่ขนาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
73/59
80.82
0/0
0.00
33/24
72.73
23/18
78.26
17/17
100.00
สาขาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอาเภอ
ร้อยละของอาเภอที่มีระดับความสาเร็จการดาเนินงาน District Health System – Primary Care Award (DHS-PCA) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ระดับ ๓ ขึ้นไป (ร้อยละ ๘๕)
88/88
100.00
16/16
100.00
32/32
100.00
23/23
100.00
17/17
100.00
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ร้อยละ 40
=> Link hdc service
257,634/65,869
25.57
55,798/10,678
19.14
106,765/29,687
27.81
54,381/13,941
25.64
40,690/11,563
28.42
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้ ร้อยละ 50
=> Link hdc service
499,689/168,442
33.71
86,387/28,169
32.61
216,183/72,965
33.75
115,111/40,901
35.53
82,008/26,407
32.20
สาขาCOPD
อัตราตายของผู้ป่วย COPD ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่าร้อยละ 4
3,684/225
6.11
502/10
1.99
2,065/184
8.91
241/8
3.32
876/23
2.63
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วย COPD น้อยกว่า 130 ต่อ 100,000ประชากรกลางปี
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
ลำดับ
รายการ
ผลการดำเนินงาน
update
ผลงาน
Chart
เขต9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
1
สาขาโรคหัวใจ
2
ร้อยละ 75 ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic drug) และหรือขยายหลอดเลือดหัวใจ(PPCI)
=> Link hdc service
1,553/226
14.55
129/28
21.71
734/40
5.45
467/98
20.99
223/60
26.91
3
ร้อยละ 100 โรงพยาบาลในระดับ F2 สามารถให้ยาละลาย ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ปaวย STEMI ได้
57/57
100.00
15/15
100.00
28/28
100.00
14/14
100.00
0/0
0.00
4
สาขามะเร็ง
5
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายใน 4 สัปดาห์
380/247
65.00
0/0
0.00
107/86
80.37
273/161
58.97
0/0
0.00
6
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายใน 6 สัปดาห์
105/86
81.90
0/0
0.00
74/72
97.30
31/14
45.16
0/0
0.00
7
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายใน 6 สัปดาห์
335/274
81.79
0/0
0.00
189/170
89.95
146/104
71.23
0/0
0.00
8
สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
9
อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ที่มีค่า Ps score ≥ 0.75 ในโรงพยาบาลระดับ A ไม่เกินร้อยละ 1
3,163/27
0.85
0/0
0.00
1,699/22
1.29
1,464/5
0.34
0/0
0.00
10
ร้อยละของ ER คุณภาพใน รพ.ระดับ A , S และ M1
7/7
100.00
0/0
0.00
3/3
100.00
2/2
100.00
2/2
100.00
11
ร้อยละของ ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ A,S และ M1
5/5
100,000.00
0/0
0.00
3/3
100.00
0/0
0.00
2/2
100.00
12
สาขาทารกแรกเกิด
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
0/0
0.00
13
จำนวนเตียง NICU เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการบริบาลทารกป่วย ร้อยละ 10 ของเตียงที่ต้องการ(รายงาน)
42/24
57.14
0/0
0.00
40/24
60.00
2/0
0.00
0/0
0.00
14
อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 5 ต่อพันการเกิดมีชีพ
34,673/129
0.37
6,292/22
0.35
11,796/63
0.53
8,616/23
0.27
7,969/21
0.26
15
จำนวน cooling system ครบทุกเขตสุขภาพ รายงาน)
1/1
100.00
0/0
0.00
1/1
100.00
0/0
0.00
0/0
0.00
16
สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด
17
ร้อยละ 92 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด รายงาน
1,232/1,208
98.05
0/0
0.00
810/795
98.15
422/413
97.87
0/0
0.00
18
สาขาสุขภาพช่องปาก
19
เพิ่มอัตราบริการเข้าถึงสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่มวัยมากกว่าร้อยละ 30
4,886,692/1,179,489
24.14
883,789/148,853
16.84
1,914,983/435,890
22.76
1,084,144/368,754
34.01
1,003,776/225,992
22.51
20
ร้อยละ 50 ของรพ.สต./ศสม.ที่ จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ มีคุณภาพ รายงาน
747/520
69.61
167/92
55.09
349/212
60.74
231/216
93.51
0/0
0.00
21
สาขา ตา
22
ร้อยละ 80 ผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
17,717/8,482
47.87
2,902/816
28.12
9,654/5,845
60.54
1,480/1,238
83.65
3,681/583
15.84
23
สาขา ไต
24
ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr hdc
=> Link hdc service
43,873/28,041
63.91
1,476/926
62.74
16,169/10,341
63.96
21,210/13,644
64.33
5,018/3,130
62.38
25
สาขา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
26
ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขาหลักจาก รพช.แม่ข่าย (M2) Refer out ไป รพศ. /รพท. ลดลงเพื่อลดความแออัดใน รพ. A, S (ลดลง ร้อยละ 30)
5,979/4,478
74,895.47
0/0
0.00
0/0
0.00
785/1,299
165.48
5,194/3,179
61.21
27
Appendectomy ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป (25 % ของ Appendectomy ในจังหวัด)
2,641/347
13.14
0/0
0.00
0/0
0.00
1,653/108
6.53
988/239
24.19
28
Caesarean section ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลง