Document

เลือกตัวชี้วัดตาม ฝ่าย/กลุ่มงาน:: 

   

ฐานข้อมูล 43แฟ้ม หรือ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์     การสำรวจ     นิเทศติดตาม    รายงาน (Manual Report)

ลำดับ รายการตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล template ผลการดำเนินงาน ฝ่ายรับผิดชอบ
{{$index+1}} {{k.kpiname}}

{{k.result |number}} / {{k.target |number}}
{{callpcpi(k.kpi_id,k.result,k.target) |number:2}}

{{k.fullname}}