Data WareHouse ( iCHECKER )

ระบบคลังข้อมูลสุขภาพนอกเหนือ 43 แฟ้ม เพื่อจัดเก็บข้อมูลสุขภาพสำหรับการวิเคราะห์สถานะสุขภาพและแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการระหว่างหน่วยบริการ

iCHECKER 4.0 (v61.03) (update 20180114)

-เพิ่มฟังก์ชันการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตามรูปแบบคุณภาพข้อมูล HDC

 คู่มือการใช้งาน     Download  {{vpoint201801.vpoint}} ครั้ง
iCHECKER 4.0 (v61.02) (update 201060)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.01) (update 2109602217)

 แสดงรายละเอียด