Data WareHouse ( iCHECKER )

ระบบคลังข้อมูลสุขภาพนอกเหนือ 43 แฟ้ม เพื่อจัดเก็บข้อมูลสุขภาพสำหรับการวิเคราะห์สถานะสุขภาพและแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการระหว่างหน่วยบริการ

iCHECKER 4.0 (v61.02) (update 201060)

-ปรับการนำเข้าข้อมูลและส่งออกข้อมูล

 คู่มือการใช้งาน     Download  {{vpoint201060.vpoint}} ครั้ง
iCHECKER 4.0 (v61.01) (update 2109602217)

 แสดงรายละเอียด