Data WareHouse ( iCHECKER )

ระบบคลังข้อมูลสุขภาพนอกเหนือ 43 แฟ้ม เพื่อจัดเก็บข้อมูลสุขภาพสำหรับการวิเคราะห์สถานะสุขภาพและแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการระหว่างหน่วยบริการ

iCHECKER 4.0 (v62.0205) (update 20190205)

-เพิ่มฟังก์ชันการส่งออกแฟ้ม DataCorrect(Diagnosis_opd)

 คู่มือการใช้งาน     Download  {{vpoint20190205.vpoint}} ครั้ง
iCHECKER 4.0 (v61.0702) (update 20180702)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.00525) (update 20180525)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.00508) (update 20180508)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.0409) (update 20180409)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.0402) (update 20180402)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.0315) (update 20180315)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.0306) (update 20180306)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.0209) (update 20180209)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.0203) (update 20180114)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.02) (update 201060)

 แสดงรายละเอียด

iCHECKER 4.0 (v61.01) (update 2109602217)

 แสดงรายละเอียด