Document

คำค้นตัวชี้วัด:: 

เลือกประเภทรายงาน:: 

เลือกตัวชี้วัดตาม ฝ่าย/กลุ่มงาน:: 

หมายถึง ฐานข้อมูล 43แฟ้ม หรือ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์     หมายถึง รายงาน (Manual Report)     Export Excel ไฟล์

ลำดับ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล Template ผลการดำเนินงาน ฝ่ายรับผิดชอบ smart guide
{{$index+1}} {{t.kpi_name}}({{t.targetyear}})

{{callpc(t.kpi_id,t.result,t.target) |number:1}}
{{t.target |number}}/{{t.result |number}}

{{t.fullname}},{{t.owner_group}}