Document

ลำดับ รายการตัวชี้วัด จำนวนไม่เห็นด้วย(Pending) จำนวนเห็นด้วย จำนวนที่ไม่ได้ระบุ ฝ่ายรับผิดชอบ
{{$index+1}} {{r.kpiname}} {{r.noapproved}} {{r.approved}} {{r.nullapproved}} {{r.fullname}}
ลำดับ ฝ่าย/กลุ่มงาน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน
{{$index+1}} {{r.name}}


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )

ลำดับ อำเภอ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน
{{$index+1}} {{r.name}}


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )


( {{s.vice_c}} )