Home

กลุ่มประชากรเป้าหมาย WECANDO

Untitled Document
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย WECADO เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 18/02/2014

คำอธิบาย

1.ประชากรในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากร Typearea =1,3 และยังมีชีวิตอยู่(21 แฟ้ม)

2.กลุ่ม W หมายถึง กลุ่มวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 15 - 44 ปีเป็นประชากร Typearea =1,3 และยังมีชีวิตอยู่(21 แฟ้ม)

3.กลุ่ม E หมายถึง กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 6 - 14 ปีเป็นประชากร Typearea =1,3 และยังมีชีวิตอยู่(21 แฟ้ม)

4.กลุ่ม C หมายถึง กลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 0 - 5 ปีเป็นประชากร Typearea =1,3 และยังมีชีวิตอยู่(21 แฟ้ม)

5.กลุ่ม A หมายถึง กลุ่มหญิงมีครรภ์(anc,mch) เป็นประชากร Typearea =1,3 และยังมีชีวิตอยู่(21 แฟ้ม)

6.กลุ่ม N หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง)เป็นประชากร Typearea =1,3 และยังมีชีวิตอยู่(21 แฟ้ม)

7.กลุ่ม D หมายถึง กลุ่มผู้พิการ( disability)ที่เป็นประชากร Typearea =1,3 และยังมีชีวิตอยู่(43 แฟ้ม)

8.กลุ่ม O หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นประชากร Typearea =1,3 และยังมีชีวิตอยู่(21 แฟ้ม)

ปรับปรุุงเมื่อ วันที่ 18/02/57